خط مشی كيفيّت

اينجانب ضمن اعتقاد كامل به مفاد اين خط مشي وتدوين اهداف كلان كيفي و بازنگري دوره اي آنها وبررسي اثربخشي سيستم در جلسات بازنگري مديريت ، از كليه كاركنان انتظار دارم با همكاري وتلاش وجديت در اجراي موثر سيستم مسئولیت خود را به انجام رسانده و حمایت و پشتیبانی خود را از گزارشات و اعلانهای کلیه پرسنل جهت افشاگری فعالیتهای غیر سالم و ضد رشوه اعلام میدارم تا بدینوسیله زمينه موفقيت شركت در دستيابي به اهداف فراهم آید .

مديرعامل منصور محمد طاهری